Algemene Bezoekersvoorwaarden

 • Fotograferen is toegelaten zonder statief of selfiestick
 • Tassen, rugzakjes :  niet op de rug dragen, bij voorkeur in de vestiaire
 • Geen objecten aanraken en te dicht komen
 • Geen drinken en eten meenemen of gebruiken
 • Kinderen tot en met 12 jaar steeds onder begeleiding
 • De bezoekers niet hinderen door rondlopen of geluidsoverlast
 • Geen huisdieren toegelaten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker individueel of in groep, voor elke natuurlijke persoon die niet tot de organisatie behoort en zich in de gebouwen bevindt omwille van professionele redenen. Ook als die personen in dienst zijn van een opdrachtnemer of leverancier die in het stadhuis diensten en goederen levert. 
Het reglement geldt ook voor bijzondere activiteiten buiten de gangbare openingsuren zoals recepties, nocturnes, lezingen, workshops enz. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Elke bezoeker kan een exemplaar van dit reglement raadplegen aan de onthaalbalie van het stadhuis en op de website  indigodamme.be

Inkom

De toegang voor de tentoonstelling voor volwassenen bedraagt 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar toegang gratis. De museumpas en Uitpas zijn niet van toepassing, lidkaarten van verenigingen of klantenkaarten hebben geen recht op korting.

Toegang tot de zalen:

Kleine handtassen zijn toegelaten op voorwaarde dat ze niet groter zijn dan 34×22 cm. Wel moeten ze aan de hand en niet op de rug gedragen worden,
Volgende zaken zijn niet toegelaten:

 • handbagage groter dan 31 x 22 cm (A4)
  • eten en drinken mee te nemen in glas/blik of andere verpakkingsmiddelen tenzij het noodzakelijk gebruik kan aangetoond worden met een attest van een gediplomeerd geneesheer;
  • flessen met vloeistof
  • rugzakken, boekentassen, boodschappentassen, koffers, draagtassen, babydraagtassen voor op de rug
  • paraplu’s en zonneschermen
  • dieren, tenzij getrainde en erkende hulphonden
  • voorwerpen of producten die een risico kunnen betekenen voor de eigenaar, de bezoekers, de veiligheid van personen, objecten, dieren, kunstwerken of het gebouw
  • levend plantaardig materiaal (om insecten te weren)
  • ieder voorwerp die  letsel of schade kan teweegbrengen of enige vorm van gevaar kan betekenen
  • chemische en toxische stoffen

Dit is een niet-limitatieve lijst.  Bij twijfel kan u contact opnemen met de organisatie.

De organisatie mag oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het bezoek. Om veiligheidsreden kan men bezoekers vragen tassen en pakken te openen, zakken leeg te maken en de inhoud te tonen. De bezoekers dienen steeds de instructies te volgen. Indien de bezoeker voorwerpen niet wenst op te bergen, wordt hem of haar de toegang tot het stadhuis ontzegd en heeft de bezoeker geen recht op restitutie.
De toegang kan altijd geweigerd worden bij het niet nakomen van het reglement, om veiligheidsredenen.

 Bezoekers:

Het is niet toegelaten om:

 • de tentoongestelde objecten aan te raken, naar de objecten te wijzen met een voorwerp. Ouders, docenten en andere begeleiders dienen er op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen.
  • op een onveilige afstand te staan van het object
  • luid te roepen, luid te praten of elke vorm van geluidsoverlast zodat andere bezoekers gestoord worden
  • tegen de muren te leunen, te rennen, elkaar te duwen, te glijden, klimmen, op de zitbanken te liggen of te staan, op de grond en trappen te zitten en te liggen .
  • Andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen. Andere bezoekers langdurig het zicht  belemmeren op de tentoongestelde objecten.
  • Te roken of verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen te gebruiken
  • Gsm’s , audiospelers of andere bronnen met geluidsoverlast te gebruiken
  • Te eten of te picknicken. Etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in het museum
  • Om redenen van beveiliging is het altijd verboden het stadhuis zodanig gemaskerd of gemaskeerd binnen te gaan en / of gekleed of verkleed te zijn zodat men niet meer identificeerbaar is. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn of haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang ontzegd.
  • Handel te drijven door producten of diensten te koop aan te bieden, reclame te maken, te bedelen, producten kosteloos weg te geven, propaganda te voeren of te ronselen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
  • Deze lijst is een niet –limitatieve opsomming

Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan de collectie en het gebouw tijdens hun bezoek. Zij zullen de aangebrachte schade moeten vergoeden.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van volwassenen. Ouders, verzorgers, begeleiders, leerkrachten van kinderen alleen of in groep zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

De bezoeker krijgt geen toegang tot de tentoonstelling of moet de tentoonstelling verlaten als blijkt dat :

– men geen toegang betaald heeft
– de bezoeker onder invloed is van alcohol, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen
– de bezoeker weigert zich te gedragen volgens de regels in dit reglement, instructies, omgangsvormen en richtlijnen
– de bezoeker een houding aanneemt die de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren, diefstal, verbaal en fysiek geweld
– de bezoeker in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals: vuurwerk, glazen en blikjes; spandoeken met – naar mening van de organisatie – discriminerende of provocerende teksten; kettingen, vuur-,slag-, steek- of stoorwapens of andere voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt .

Groepsbezoeken:

Voor groepsbezoeken  : wij vinden het aangenaam als u ons informeert over het aanvangsuur, datum en aantal personen van ieder groepsbezoek, via de website. U bent ook zonder aankondiging heel welkom.
Voor klassen:
1 begeleider per 10 leerlingen voor klassen tot en met het 6de leerjaar verplicht
1 begeleider per 15 leerlingen voor klassen boven het 6de leerjaar verplicht

Gevonden en / of verloren voorwerpen:

Voorwerpen die niet teruggenomen zijn op het moment van de sluiting, worden beschouwd als gevonden voorwerpen.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een achtergelaten voorwerp, wijst de organisatie elke verantwoordelijkheid af. Door de bezoeker gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven bij de balie. De organisatie zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het voorwerp te achterhalen.  De organisatie bewaart gevonden voorwerpen gedurende drie weken, de eigenaar moet ze zelf afhalen tijdens de openingsuren of mits betaling van de kosten laten opsturen. De organisatie kan een eigenaarsbewijs vragen.

Foto-, video-, film- en geluidsopnamen:

Tenzij anders vermeld kan de bezoeker,  tijdens de openingsuren voor het publiek voor eigen gebruik en zonder flitsapparatuur, selfiesticks, lampen of statieven en andere hulpmiddelen de scenografie fotograferen of opnames maken.
Voor reportages, studie, trouwfoto’s, commerciële opnames wordt vooraf toestemming gevraagd aan de organisatie .
Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit kenbaar maken. De organisatie zal het mogelijke doen om verdere openbaarmaking te voorkomen.

Veiligheid van personen, kunstwerken en gebouwen

Wanneer de veiligheid van personen of goederen in gevaar komt door een te grote volkstoeloop, een brand, onlusten, calamiteiten of natuuromstandigheden, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting en /of ontruiming van het gebouw of tot wijziging van de openingsuren, zonder recht op vergoeding of terugbetaling van het toegangsbewijs. Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen genomen worden zoals de sluiting van de toegangen, de controle van de uitgangen.  Dit houdt in dat van de bezoekers verwacht wordt dat ze blijven tot de politie of aangeduide autoriteiten ter plaatse zijn en/of de instructies volgen van de organisatie.
De organisatie kan om veiligheidsreden de bezoekers vragen tassen en pakken te openen en de inhoud te doorzoeken als ze dat nodig vinden en een identiteitsbewijs voor te leggen vooraleer men het museum verlaat. Beelden gemaakt door de organisatie  kunnen aan de polite ter beschikking worden gesteld.

Suggesties en klachten:

De bezoeker kan suggesties, een klacht of een vraag om terugbetaling van toegangsgelden indienen aan de organisatie per mail. Klachten na zes weken worden niet meer behandeld.
De organisatie onderzoekt de klacht en beantwoordt die schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dat aan de klager meegedeeld, samen met de vermoedelijke datum van antwoord.
De bezoeker heeft geen verhaal op de volgende klachten en omstandigheden, en zij leiden dan ook nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker :

 • Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerken, zoals een verbouwing …
  • Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijv geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal
  • Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het stadhuis vb een elektriciteitspanne
  • Verlies van goederen

Deze lijst is een niet-limitatieve opsomming.

Juridisch

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing. De weigering zich te schikken naar de bepalingen ervan kan tot gevolg hebben dat men de bezoeker verzoekt om het stadhuis onmiddellijk te verlaten. Als de bezoeker hieraan geen gehoor geeft, verwittigt de organisatie de politie.
Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.
Het bezoekersreglement  is vastgesteld door de organisatie op 25/10/2019en treedt vanaf dan in werking tot en met 18/12/2019.

Definitie van de begrippen:

Bezoeker: een ieder die, met of zonder geldig toegangsbewijs, het gebouw betreedt
Een groep: een groep van 20 of meer bezoekers die als groep het gebouw bezoeken
Het gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in het stadhuis